Oudervereniging

Het bestuur van de OV bestaat uit:
voorzitter: Rob Peters,
secretaris/Notulist: Wolfgang Hendrix en Agnes van Rodijnen
penningmeester: Hein Dröge.
Naast het bestuur zijn er ca. 20 leden actief.

De OV komt 6x per jaar bijeen voor een vergadering. Tijdens de eerste vergadering worden de werkgroepen voor het nieuwe jaar vastgesteld. Er wordt gewerkt volgens het protocol ‘werkzaamheden oudervereniging en team’. Vanuit de OV is er in iedere klas een ouder aangesteld die als aanspreekpunt kan dienen voor leerkracht en ouders.

Notulen OV-vergadering september 2014
Notulen OV-vergadering oktober 2014
Notulen OV-vergadering november 2014
Notulen OV-vergadering januari 2015

.

Activiteiten
De diverse werkgroepen waarin de OV samenwerkt met het team. Invulling, planning en uitvoering van de activiteiten worden door de werkgroep in overleg bepaald (binnen de kaders van de schooluitgangspunten en ideeën binnen de OV).
Onder de activiteiten van de OV De Kameleon vallen o.a.: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, sportdag, eindactiviteit, versiergroep, Avondvierdaagse, Lief en Leed, kamouders, afscheid Groep 8, werkgroep communicatie en de verjaardagen van de juffen en meesters.

Communicatie
De OV De Kameleon hecht zeer veel waarde aan goede en duidelijke communicatie tussen de school en de ouders. Wij hebben dan ook zitting in de werkgroep communicatie waarin deze zaken worden besproken en afgestemd.

Ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage is voor schooljaar 2015/2016 bepaald op 32,50 euro per leerling per jaar. Hiervan worden alle activiteiten zoals onder het hoofdstuk activiteiten vermeld, bekostigd. Ten overvloede deze worden niet vanuit schoolbijdrage betaald. Uitgezonderd hiervan is het kamp van groep 8.

Ouders
Voor alle activiteiten zijn er, naast de ouders van de OV, ook altijd nog extra ouders nodig. Zowel de school als de OV zal dus ook regelmatig een beroep doen op ouders om mee te helpen bij bepaalde activiteiten. Vooral ook gezien de maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen er voor scholen steeds minder ruimte is om, naast het leerprogramma, veel extra’s te doen heeft de OV een belangrijke taak om alle overige activiteiten, die juist de schooltijd voor kinderen leuk en aantrekkelijk maken, te initiëren en te ondersteunen. Omdat het voor onze kinderen is, rekenen we als OV ook op de support van alle ouders.

 Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft of uw wil graag actief werkzaam zijn binnen de OV, spreek dan één van de ouders binnen de OV aan of mail naar:
ov@dekameleonbeuningen.nl

Met vriendelijke groet,
Rob Peters, voorzitter OV De Kameleon