Medezeggenschapsraad

(Links naar de verslagen van de vergaderingen vindt u onderaan deze pagina.)

Basisschool De Kameleon heeft zoals iedere school een Medezeggenschapsraad (de MR). De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben.

De werkzaamheden en rechten van de MR zijn bepaald in de Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsreglement.

Hieruit zijn de belangrijkste punten:
- iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen;
- alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen;
- er is openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

Wat voor zaken worden er besproken in de MR? De MR mag met de directeur alle onderwerpen bespreken die de school aangaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. De MR heeft niet tot taak de belangen van één individu te behartigen.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

- Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.

- Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.

- Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.

- Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school.

De MR heeft naast rechten ook plichten. Enkele voorbeelden zijn het opstellen en bekendmaken van het jaarverslag van de MR en het bekendmaken van agenda’s en notulen van MR-vergaderingen. Verder heeft de MR de plicht van geheimhouding; over alle vertrouwelijk verstrekte gegevens en vertrouwelijke zaken.

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De notulen van de vergadering worden op de site gezet.

Hebt u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur ons dan even berichtje via Schoudercom of spreek één van de MR-leden aan op het schoolplein.

De huidige MR bestaat uit:

Mijn naam is Edwin Tepass en ik ben de vader van Thomas in groep 7 en voorzitter van de MR.
Ik vind het belangrijk dat er een actieve medezeggen-schapsraad is op de Kameleon. Mijn belang-rijkste punten waaraan ik graag bij zou willen dragen als lid van de MR zijn:
• Meedenken over het schoolplan
• Goede invulling leerlingen-zorg
• Goede onderwijskwaliteit
• Goede leerlijn van kleuter t/m groep 8
• Pleiten voor goede communicatiestructuren zowel intern als extern
• Het creëren van een veilige leeromgeving, zowel in als buiten het gebouw.
Mijn naam is Renee van Voorn en ik ben de moeder van Guus in groep 6.
Een actieve medezeggen-schapsraad is belangrijk als stem van de ouders bij het beleid van De Kame-leon. Nu De Kameleon zijn eigen vorm en kleur heeft, zijn er nog steeds veel aandachtsvelden waarover de MR wil, kan en mag meedenken. Onderwerpen die in de MR aan de orde komen zijn onder andere het verbeteren van het onderwijs, onderwijs-methoden, en de vorm waarin deze aan de kinde-ren onderwezen worden. Ook over protocollen die eraan bijdragen om een veilige en fijne omgeving voor de kinderen te creeren denkt de MR mee. Daarnaast houden we een vinger aan de pols bij de opbrengsten van het onderwijs. Kortom: de MR denkt mee over diverse onderwerpen over de breedte van onze school.
Mijn naam is Paula Visker. Ik ben moeder van Pieter uit groep 7 en Marieke uit groep 6. We wonen sinds 5 jaar met veel plezier in Beuningen. Ik werk als beleidsadviseur voor een groot verzeke-ringsbedrijf.
De vorming en de start van de nieuwe school waren voor mij redenen om mij kandidaat te stellen voor de MR. Graag wil ik actief bijdragen aan een nieuwe school waar kinderen zich, binnen hun eigen mogelijk-heden en talenten, goed kunnen ontwikkelen en optimaal worden voorbereid op hun vervolgopleiding. Dit in een omgeving waar het prettig en veilig voelt. Om dit te bereiken is goede samenwerking tussen school en ouders nood-zakelijk en moeten beide partijen elkaar over en weer goed weten te vinden, respecteren en aanvullen.
Mijn naam is Rogier van Zoggel. Ik ben de vader van Carlijn in groep 7.
Juist bij een nieuwe school denk ik dat de medezeggenschaps-raad een belangrijke rol kan vervullen. Ik hoop hierin mijn steentje te kunnen bijdragen door me op de juiste momenten kritisch op te stellen en mee te den-ken over verbeterpunten.
Gelet op de goede erva-ringen tot nu toe, heb ik er alle vertrouwen in dat we met z'n allen De Kameleon kunnen laten uitgroeien tot de beste school van Beuningen.
 
Mijn naam is Josefien van de Vondervoort. Sinds 1977 ben ik als leerkracht werkzaam in Beuningen. Ik ben begonnen als kleuter-leidster, na 23 jaar met de kleuters te hebben gewerkt ben ik overgegaan naar de andere groepen. Inmiddels heb ik bijna alle groepen wel een keer gehad.
Dit jaar sta ik samen met Nicolien voor groep 4-5.
Namens het team ben ik nu alweer 8 jaar lid van de MR.
Sinds mei 2011 ben ik ook lid van de GMR (Gezamenlijke Medezeg-genschapsraad) van Stichting Oeverwal. De GMR is overkoepelend over alle basisscholen die zijn aangesloten bij de stichting.
De GMR lijkt op de gewone MR: ook hierin is een ouder- en personeels-geleding.
Tijdens de GMR-vergade-ringen wordt het bestuur vertegenwoordigd door de algemeen directeur. Hij is aanwezig is om de GMR te informeren en te adviseren.
Bovenschoolse aangele-genheden worden behandeld in de GMR
De GMR komt 5 a 6 maal per jaar bijeen.
Mijn naam is Antonette Tijsse-Klasen. Ik ben leerkracht op De Kameleon. Vier dagen van de week in groep 6/7.
Dit is voor mij het 7de jaar in de MR. De eerste jaren daarvan zat ik in de MR van De Beundert.
Ik ben ook lid van het MT. Ik vind het belangrijk dat er op De Kameleon een duidelijke structuur aanwezig is, een goede sfeer en er een goed leerklimaat voor de kinderen heerst.
Mijn naam is Helen Martens.
Ik ben mijn carrière gestart in 1982 op de Radboud-school binnen het Rad-boudziekenhuis in Nijmegen. Daar gaf ik les aan ernstig zieke kinderen.
In 1983 ben ik overgestapt naar basisschool De Biezenkamp in Beek-Ubbergen om vervolgens in 1990 te landen in het Beuningse op basisschool ’t Schrijverke.
Nog steeds werk ik met veel plezier als een echt ‘onderwijsbeest’ op onze school, momenteel in groep 3-4, samen met Brigit.
Dit is het 6e jaar, dat ik zitting heb in de MR.
Mijn belangrijke onderwijs-fundamenten met betrek-king tot onderwijs en kin-deren zijn:
- Jezelf als kind veilig voe-len
- Jezelf als kind thuis voe-len
- Met plezier iedere dag naar school gaan
- Een leerproces dat zich kenmerkt door structuur, rust en in een doorlopende lijn. Dit zijn de basisvoor-waarden om tot een goed leerproces te komen.
 

 

Notulen van de MR-vergaderingen:

 

NIEUW: Notulen van 21 september 2016
Notulen van 24 februari 2016
Notulen van 9 december 2015
Notulen van 12 november 2015
Notulen van 1 oktober 2015
Notulen van 17 september 2014
Notulen van 7 mei 2014
Notulen van 19 maart 2014
Notulen van 12 december 2013
Notulen van 6 november 2013
Notulen van 24 september 2013
Notulen van 24 april 2013
Notulen van 27 februari 2013
Notulen van 9 oktober 2012
Notulen van 10 september 2012
Reglement MR